هجری و سرسپردگی

۱ آبان ۱۳۹۵

فرزندان خود را به اروپا و فرزندان کُرد را برای کشته شدن به شاخ می فرستند

1 2 3 4