اخبار لحظه به لحظه و مستقیم از کنگره کومله-حزب کمونیست ایران

۵ مرداد ۱۳۹۵

دیارونادیار-نادرکیانی/اختصاصی:کنگره کومله-سازمان کردستان حزب کمونیست ایران،که از روز چهارشنبه آغاز شده و شنبه به پایان رسید با شرکت اعضای کمیته مرکزی و اعضای حزب کمونیست ایران در اردوگاه زرگویز این گروه،برگزار شد.

1 2 3 4 5 9