در حاشیه‌ی اطلاعیه سازمان خبات

۱۴ دی ۱۳۹۵

در تمامی سازمان ها و جریان های کردی،مسئله‌ی تسویه حساب های شخصی برای به دست آوردن مسئولیت ها،عامل و دلیل به وجود آمدن اینگونه فعالیت ها و اعمال خشونت آمیز بر ضد همدیگر است.

1 2 3 70