در حاشیه‌ی اطلاعیه سازمان خبات

۱۴ دی ۱۳۹۵

در تمامی سازمان ها و جریان های کردی،مسئله‌ی تسویه حساب های شخصی برای به دست آوردن مسئولیت ها،عامل و دلیل به وجود آمدن اینگونه فعالیت ها و اعمال خشونت آمیز بر ضد همدیگر است.

دیار و نادیار

حزب تازه تأسیس «پ.ک.ک»

۹ دی ۱۳۹۵

حزب دمکرات با انتشار اطلاعیه ای حزب پ.ک.ک/پژاک را یک حزب تازه به دوران رسیده معرفی نموده است.

1 2 3 4 5 71